Ochrona danych osobowych

Małgorzata Mutwicka

Inspektor Ochrony Danych w Powiatowym Zarzadzie Dróg w Sokółce

adres e-mail: iod@pzd.sokolka.com

 

 

DANE OSOBOWE (KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10, fax. 85 711 22 29; mail: biuro@pzd.sokolka.com

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez iod@pzd.sokolka.com Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce na podstawie obowiązujących przepisów, w ramach których PZD Sokółka wykonuje obowiązki zarządcy drogi oraz pozostałe zadania - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją zadań określonych w;

- Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz.920 z późn. zm).

- Ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2020 poz. 470 z późn. zm.).

- Ustawie z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z późn. zm.).

- Ustawie z 7 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 poz. 1990 z późn. zm.).

- Ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. poz. 256 z późn. zm.).

- Ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2020 poz. 1427 z późn. zm.).

- Ustawie z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2020 poz. 310 z późn. zm.).

- Ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz 1333 z późn.zm.).

- Ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.).

- Ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 r., poz 395 z późn. zm.).

- Ustawie z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz 2019 z późn. zm.).

oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,tj. dobrowolnie udzielonej zgody na przetwarzanie numeru telefonu.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub wykonania umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi wniosków, zgłoszeń i reklamacji. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia i realizacji postulowanych przez Panią/Pana spraw oraz współpracy z Administratorem danych.

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do archiwizacji danej kategorii dokumentów w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie;

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 22 RODO

11. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Mutwicka

Data wytworzenia: 2019-05-10

Wprowadzający: Paweł Pezowicz

Modyfikujący: Paweł Pezowicz

Data modyfikacji: 2021-03-09

Opublikował: Paweł Pezowicz

Data publikacji: 2019-05-10